Op Greenlandshop wordt een zeer breed  informatie te vinden over duurzaamheid. Het specifieke van producten en diensten die worden vertoond op Greenlandshop is dat zij allen een duurzaam en/of ecologisch karakter hebben.


Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam (Bron: Wikipedia).

Duurzame producten en diensten zijn producten waarbij bij de tot stand koming ervan rekening is gehouden met deze ecologische, economische en sociale belangen (People, Planet, Profit).  Deze producten dragen zodoende bij aan een gezonde maatschappij waar ook volgende generaties ten volle van kunnen blijven genieten.


Biologisch / ecologisch

Ecologische producten zijn producten die afkomstig zijn uit ecologische landbouw en voeding. Deze landbouwmethoden en voedingsproducten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. Deze eisen voor ecologische landbouw zijn middels verschillende Europese verordeningen vastgelegd en daarnaast bestaan er ook verschillende labels die ecologische producten erkennen.

Een gemeenschappelijk kenmerk van ecologische producten is dat zij zich baseren op ecologische principes en de chemisch-industriële aanpak afwijzen. Ecologische producten zijn tot stand gekomen met zo min mogelijk gebruik van milieubelastende middelen en methoden.

Uit verschillende recente erkende onderzoeken is gebleken dat ecologische producten meer gezondheidsbevorderende stoffen bevatten dan dezelfde producten uit de reguliere landbouw.

Overigens gaat het niet alle consumten die ecologische producten consumeren om een betere kwaliteit van de producten of mogelijke positieve effecten op de gezondheid; een deel van hen koopt ecologisch vanwege het duurzame productieproces of vanwege de diervriendelijke methoden. Ook de garantie dat in de producten geen genetisch gemanipuleerde gewassen of organismen zijn gebruikt speelt voor velen een rol.